Közúti forgalmi adatok megbízhatóságának javítása

Az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás (későbbiekben OKKF) keretén belül közel hatezer keresztmetszetben (forgalomszámláló állomáson) történnek forgalmi adatfelvételek. A számlálóállomások több mint háromnegyedén kis mintavételes (ötéves ciklus kijelölt évében 2-5 napos) forgalomszámlálásokat végeznek az „Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása” című és ÚT 2-1.109.(e-UT 02.01.21:2009.)[1] számú Útügyi Műszaki Előírásban (későbbiekben UME) megfogalmazott módszertan alapján. Az adatfelvételek eredményeiből algoritmusok alapján állítják elő az OKKF járműosztályok[2] (vizsgálataink időpontjában: személygépkocsi, kistehergépkocsi, autóbusz [egyes], csuklós autóbusz, közepesen nehéz tehergépkocsi, nehéz tehergépkocsi, pótkocsis tehergépkocsi, nyerges szerelvény, speciális nehéz jármű, motorkerékpár + segédmotoros kerékpár, kerékpár, lassú jármű) átlagos napi forgalmait és azokból származtatott eredményeket.

A forgalomszámláló állomások hálózatának nem egész 20%-án forgalomszámláló automaták üzemelnek minimum évi kéthetes, maximum teljes évi folyamatos programmal.

Az 1. táblázatban mintegy történelmi visszatekintésként bemutatjuk a hazai automatizálási folyamat szakaszait.

 1. táblázat: Forgalomszámláló automaták az OKKF rendszerében 1975-től napjainkig
Időszak Automaták Mérési képesség
1975–1986 Gumitömlős Tengelyszámlálás
1984–1989 MK3 (angol) Járműosztályozás (négy osztályban)
1988–napjainkig MNL (magyar) Darabszámlálás
1995–napjainkig ADR (angol) Járműosztályozás, sebességmérés
1995–2010 HESTIA (francia) Járműosztályozás, sebességmérés, tengelyterhelés-mérés
1997 – napjainkig RAKTEL (délafrikai) Járműosztályozás, sebességmérés, tengelyterhelés mérés
1999 – napjainkig QLD-6CX ill. QLTC (szlovén) Járműosztályozás, sebességmérés
2001 – kb. 2004 WEISS (ÚTFORG) (angol) Járműosztályozás, sebességmérés
2010 – napjainkig TDC HI-TRAC (angol) Járműosztályozás, sebességmérés, tengelyterhelés mérés
2011 – napjainkig Minimax (magyar) Jelenleg csak darabszámlálás
2014 – napjainkig XLOOP (magyar) Járműosztályozás, sebességmérés
2014 – napjainkig WIMLOOP 3 (magyar) Járműosztályozás, sebességmérés, tengelyterhelés mérés
2015 – napjainkig Miniclass (magyar) Járműosztályozás, sebességmérés
2015 – napjainkig CrossCount (cseh) Járműosztályozás, sebességmérés
2016 – napjainkig EDKAPU OKKF-hez járműosztályozás
2017 – napjainkig VÉDA OKKF-hez járműosztályozás

 

A gépi üzemeltetésre kialakított forgalomszámláló-állomások egyharmada a gyorsforgalmi utak folyópályáin és csomóponti ágain található fixen telepített mérőhely. A mérőhelyek további kétharmada fő- és kisebb arányban mellékutakon található.

Méréstípusukat tekintve a forgalomszámláló automaták két fő csoportba sorolhatók:

 • az intelligens, járműosztályozásra képes automaták nagyobb arányban üzemelnek a gyorsforgalmi utakon és főutakon,
 • míg a darabszámláló automaták az alsórendű utakon találhatók nagyobb arányban.
1.       ábra: Forgalomszámláló automaták útkategóriánkénti darabszáma 2. ábra: Adatfelvétel-típusok megoszlása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás rendszerében (számlálóállomás db; %)

Az 1. táblázatban látható, hogy a forgalomszámláló állomások hálózatán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a koncessziós autópálya társaságok tíz számlálóautomata-típussal végeznek forgalomfelvételeket. Az utóbbi években jelentős lépések történtek külső rendszerek (EDKAPU, VÉDA, JTR) adatainak az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás rendszerébe való integrálása irányában.

3. ábra: OKKF gépi mérőhelyek, berendezés tudásszintje szerinti elhelyezkedése az országos közúthálózaton 4. ábra: OKKF járműosztályozó mérőhelyek, típusok szerinti elhelyezkedése az országos közúthálózaton

 

A külföldi gyártású járműosztályozó automaták alapbeállításban a hazaitól eltérő, sok esetben a tengelyszámmal is azonosított járműosztályokat használnak. Ahhoz, hogy az automaták OKKF méréseket végezhessenek, a műszerek járműosztályozási algoritmusait a lehető legjobban igazítani kell a magyar elvárásokhoz. A hazai fejlesztésű automatáknál ez a művelet folyamatos tesztelések segítségével a fejlesztés során történik.

Az ÚT 2-1.109. sz. és „Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása” c. Útügyi Műszaki Előírás szerint az országos közutakon végzett adatfelvételeket, az automaták mérési és osztályozási pontosságát RENDSZERESEN kell ELLENŐRIZNI.

2001 és 2013 között a Magyar Közút Nonprofit Zrt és jogelődjei megbízására, illetve néhány esetben forgalmazói felkérésre hajtottunk végre részletes teszteléseket intézetünknél. Ezeket a vizsgálatokat hibátlan mérőhelyen, hibátlan mérőműszer által felvett adatok alapján végeztük. Az elemzések az egyidejű videofelvételek és mérések összehasonlításával történtek.

A 2010 után, az OKKF rendszerben megjelenő új automatatípusok előzetes teszteléseinek lefolytatásáról nincs, vagy csak csekély az információnk.

2014-től kezdve az NFM (ITM) megbízására végeztünk pontosság-ellenőrzéseket. A vizsgálati adatokat és videofelvételeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) biztosította az elemzésekhez.

Az elmúlt két évben a következő típusú elemzéseket végeztük:

 • vizsgálatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi évi videofelvételei és mérései alapján
 • vizsgálatok az EDKAPU-k adathasználati pontosságára (2016., 2017. és 2018. évi adatok használatával)
 • vizsgálatok a VÉDA keresztmetszetek adat-megfelelőségére, (2016. évi átlagos napi forgalmak és 2017. évi mérési adatok alapján)

A vizsgálatba bevonható állomások kiválasztása során többször is egyeztettünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi illetékeseivel, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. díjellenőrzési igazgatójával és kollégáival.

Az elvégzett nagyszámú vizsgálat közül egy 2018. évit részletesen is bemutatunk a következőkben:

A 44. sz. főút Békéscsaba–Gyula közti szakaszán három adatforrásból is kerülnek forgalmi adatok az OKKF adatbázisába. Az OKKF mérőhelyen, a 133+357 szelvényben MINIMAX darabszámláló automata üzemel időszakosan (elvileg havi egy hetes méréssel.) A mérőhely közvetlen közelében, a 133+496 szelvényben van az EDKAPU, és tőlük mintegy 4 km-re, a 129+099 szelvényben található a VÉDA-portál.

5. ábra: Mérési keresztmetszetek (sárga jelölő: OKKF mérőhely, zöld kör: VÉDA, lila kör: EDKAPU)

Mindhárom keresztmetszet külső szakaszra esik, de a VÉDA térségében még vannak városszéli úti csomópontok, illetve még a másik két keresztmetszet előtt kamionparkoló, lovasközpont, benzinkút, teherautószerviz, tanyák útjainak csomópontjai.

Vizsgálatainkhoz elkértük a 2017-es előfeldolgozás során előállított, még „tisztítatlan” napi forgalmi adatokat, amelyekből egy nyári és egy téli időszakra végeztünk elemzéseket. A töredéknapokat kivettük az adatállományból. MINIMAX méréssel való egyidejűség csak a decemberi napokon volt. A MINIMAX mérésnél az összes járműdarab-mennyiségből feltehetően az EDKAPU osztályozott adatai arányában határozzák meg az egyes járműosztályok mennyiségeit.

Az eredményeket szemlélve az eredmények reálisak az összes járműdarabra. A járműosztályok és összevont járműosztályok adatainál már találtunk eltéréseket.

Ennél a vizsgálatnál az EDKAPU és VÉDA forgalmait vetettük össze, és megadtuk az eltérések értékeit.

Amit elsősorban kiemelnénk, az a kéttengelyes járművek közül az A2 (kistehergépkocsi), C1k (közepesen nehéz tehergépkocsi) és C1n+C2 (nehéz tehergépkocsi) osztályok arányainak különbsége. A VÉDA kevesebb kis és közepesen nehéz tehergépkocsit és több 7,5 t össztömeg feletti nehéz tehergépkocsit regisztrál, mint az EDKAPU. A legszembeötlőbb, a C összevont kategórián belüli eltéréseket színezéssel is kiemeltük.[3]

Nagyobb százalékos eltéréseket még a motorkerékpároknál tapasztaltunk: a VÉDA adata nagyobb, amit a nagyváros közelsége esetleg magyarázhat, de további ez irányú vizsgálatok végzése tanácsos lehet a későbbiek során.

 

Vizsgálatainknál majdnem az összes méréstípussal foglalkoztunk legalább egy helyszínnél.

A tapasztalatok alapján azonban lehetetlen egyértelműen meghatározni, jelenleg melyik automata szolgáltatja a legpontosabb adatokat az évi átlagos napi forgalmak meghatározásához és egyéb eredmények képzéséhez (csúcsóra-vizsgálatokhoz, havi átlagok, mértékadó óraforgalom meghatározásához).

A legutóbb elvégzett vizsgálatok alapján az alábbiakban felsorolunk néhány tipikusnak tűnő pontatlanságot.

 • a RAKTEL berendezések adatainál továbbra is valószínűsítjük a nem egységes paraméter-beállításokat vagy a használt firmware felülvizsgálatának időszerűségét. Az automata a személygépkocsikból (esetenként a kistehergépkocsikkal együtt képezett összevont osztályból) kevesebbet, a 3,5 t össztömeg feletti járművekből a valóságosnál többet regisztrál.
 • A CROSSCOUNT és TDC méréseknél is hasonló eltolódásokat tapasztaltunk több helyszínen is, illetve feltehetően mérőhelyhibára is rámutattunk.
 • A QLD-QLTC mérésekből keveset tudtunk ellenőrizni. Volt mérőhely- vagy műszerhiba-gyanús mérés, de olyan is, ahol egész jó volt az egyezőség. (A korábbi években is ennél a berendezésnél tapasztaltuk a legkisebb eltéréseket.)
 • Az XLOOP, MINICLASS mérés adatánál egyértelmű eltérési tendenciát nem tudunk meghatározni (egy-két mérőhely adatát vontuk csak be a vizsgálatba), ezeknél a berendezéseknél nagyobb, gyanúsnak tűnő eltérésekkel is szembesültünk.
 • Sajnos az ellenőrzésekhez eredetileg kijelölt keresztmetszetek egy nem túl kis hányadáról mérőhelyhiba miatt nem tudtunk egyidejű OKKF mérést kapni.
 • Az EDKAPU adatokat idén másodízben teszteltük kamerafelvételek alapján. A hibás besorolásokra a tanulmányunk megfelelő fejezeteiben mutattunk rá. A berendezés a tesztelések alapján megfelelő pontossággal képezi az OKKF járműosztályait. A csuklós buszok osztályozási pontosságára nem volt mintánk, a motorkerékpárok pontossága a téli hónapok kivételével elfogadhatónak tűnik. A téli hónapoknál az egyes helyszínek egyes sávjain előforduló óriási napi forgalmak regisztrálási hibáit ki kellene vizsgálni.
 • A VÉDA portálokról első ízben kaptunk nagy mennyiségű éves adatot. Kamerafelvétel alapján nem volt lehetőségünk tesztelést végezni. Az egyéb vizsgálatok alapján a VÉDA az összes darabszámot pontosan méri. A járműosztályok képzésénél egy, a RAKTEL-ekével ellentétes irányú pontatlanságot feltételezünk. A mérésekben nagyobb a személygépkocsik és kisebb a tehergépkocsik aránya, de a C összevont kategórián belüli arányok is eltérőek az egyéb automaták által érzékeltektől. Jelenleg az adatfeldolgozás során, amennyiben egy érvényességi szakaszra kétféle mérés áll rendelkezésre, az évi átlagos napi forgalom képzésénél az átlagolást alkalmazzák, amely nem biztos, hogy az eredmények pontosításához vezet.

A tesztelések és az elvégzett mélyelemzések alapján tanulmányunkban az alábbiakat javasoltuk a jövőre vonatkozóan:

 • az időszakos mérőhely ellenőrzések megtartását,
 • a mérőhely- vagy műszerhibára visszavezethető hibás mérések észlelése esetén az adatok felküldéséhez írásos megjegyzés fűzését és a mérőhelyek vagy műszerek mielőbbi javításának beütemezését.
 • a VÉDA mérési pontosságának egyidejű mérés és kamerafelvétel alapján történő tesztelését több kijelölt helyszínen,
 • a RAKTEL, TDC, CROSSCOUNT, berendezések újbóli tesztelését, és egységesen átállított firmware-ek használatát; a tesztelésekhez a közeli EDKAPU-k adatai is használhatóak,
 • XLOOP, MINCLASS berendezések osztályozási képességeinek javítását (magyar fejlesztés),
 • amennyiben a gyorsforgalmi utaknál az OKKF meghibásodik, és van EDKAPU adat, azt tanácsoljuk felhasználni az évi átlagos napi forgalom képzéséhez (nem a korábbi évi adatból felszorzott értékeket),
 • végül javasoljuk a foglalkozást a motorkerékpár forgalom meghatározásával, mivel méréstípusonként eltérő pontosságokat tapasztaltunk.

Összeállította: Cseffalvay Mária, tudományos főmunkatárs

 

[1] Jelenleg átdolgozás alatt

[2] Az új UME csak 8 járműosztályt különböztet meg: személygépkocsi+kistehergépkocsi, autóbusz (egyes), csuklós autóbusz, szóló tehergépkocsi, pótkocsis tehergépkocsi, nyerges szerelvény, motorkerékpár+segédmotoros kerékpár, kerékpár

[3] A 3,5 t össztömeg feletti két tehergépkocsi osztályt az új UME hatálybalépését követően egy járműosztályba kell sorolni.